Algemene voorwaarden Dorpsloop

Reglement


Artikel 1: De Stichting


1. De Stichting Dorpsloop Teteringen (hierna te noemen: organisatie) organiseert in Teteringen, gemeente Breda, jaarlijks een hardloopwedstrijd op de weg over een afstand van 5 en 10 kilometer. Daarnaast worden er kinderlopen georganiseerd. Deze verschillende lopen worden hierna gezamenlijk, dan wel afzonderlijk aangeduid als: Dorpsloop Teteringen.


2. De Stichting is ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel, KvK –nummer 41106978.


3. Het onderhavige reglement is vastgesteld door het bestuur van de Stichting. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het Stichtingsbestuur.


Artikel 2: Het Reglement en de Organisatie


1. De deelnemers verklaren zich door inschrijving bekend met en onderwerpen zich aan het reglement. Het reglement is eveneens van toepassing op de door het bestuur van de organisatie ingeschakelde medewerkers c.q. vrijwilligers.


2. Coördinatoren/medewerkers en vrijwilligers (hierna gezamenlijk, dan wel alleen aangeduid als: de Organisatie) worden aangewezen door het stichtingsbestuur.


3. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand dient uitsluitend voor het organiseren van de Dorpsloop Teteringen, alsmede daarmee verband houdende correspondentie en communicatie. De inhoud van het bestand wordt niet aan derden verstrekt.


4. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Dorpsloop Teteringen zonder daarvoor vergoeding te claimen. 

Mochten zij hier toch bezwaar tegen hebben, dan kunnen zij dit aangeven.


Artikel 3 (Verkeers)regels, Risico en Diskwalificatie

1. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) zijn tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in die situaties waarin aan de Stichting ontheffing verleend is.


2. Deelnemers dienen de aangegeven looproute te volgen. Instructies van politie en de organisatie moeten direct en stipt worden opgevolgd.


3. Deelname is voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens opzet of grove schuld van de organisatie.


4. Deelnemers zijn verplicht het startnummer goed zichtbaar op de borst te dragen. Het is verboden om zonder startnummer mee te lopen. De organisatie zal deze regel bij de kinderloop soepel hanteren.

5. Het is deelnemers verboden schade toe te brengen aan de publieke ruimte. Zij respecteren andermans eigendommen en laten geen afval achter.


6. De organisatie is te allen tijde bevoegd om overtreding van het gestelde in dit artikel dan wel anderszins ernstig onsportief gedrag of ernstig onbehoorlijk gedrag te bestraffen met diskwalificatie. Ook is de organisatie bevoegd een deelnemer uit de race te nemen, indien niet verwacht wordt dat deze deelnemer de afstand van 5 km binnen een tijd van 1.00 uur zal lopen. Voor de 10 km geldt een maximale tijd van 1.00 uur en 30 minuten.


Artikel 4: Annulering


1. Deelnemers die van de voorinschrijving gebruik gemaakt hebben, hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, indien zij –om welke reden dan ook- van deelname afzien. Voor de voorinschrijvers die van het internet gebruik maken, gelden
bovendien de aldaar vermelde regels.


2. De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de wedstrijden af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld. Evenmin is de organisatie aansprakelijk voor andere kosten.


Artikel 5: De Uitslag

1. De uitslagen van de verschillende categorieën en daaraan gebonden prijzen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst (= bruto tijd) per categorie.


2. Deelnemers kunnen in beginsel alleen een prijs winnen die aan hun eigen leeftijdscategorie is verbonden. Eénzelfde prestatie kan dan ook niet in meerdere leeftijdsgroepen tot een prijs leiden.
Heren- en damescategorieën zijn evenzo gescheiden. De prijsuitreiking vindt plaats op dezelfde dag aan de hand van de voorlopig vastgestelde uitslag.


3. De organisatie behoudt zich het recht voor om eventuele fouten in de voorlopige uitslag te corrigeren bij de definitieve uitslag. Voor zover dit gevolgen heeft ten aanzien van deelnemers die een prijs in ontvangst hebben genomen, dragen zij er aan bij dat de prijs terecht komt bij de daadwerkelijke winnaar daarvan.